ประโยชน์ของเครื่องบันทึกเงินสด

  • By admin
  • 29 July, 2016
  • Comments Off on ประโยชน์ของเครื่องบันทึกเงินสด

ประโยชน์ของเครื่องบันทึกเงินสด ประหยัดแรงงาน ทั้งยังประหยัดเวลาในการคิดคำนวณและยังประหยัดเวลาในการคำนวณรายการสินค้า และเขียนใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากเครื่องบันทึกเงินสดจะมีบัตรแสดงรายการให้แก่ลูกค้าแทนใบเสร็จรับเงินลดค่าใช้จ่าย สามารถคำนวณราคาสินค้าและเงินทอนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ สามารถตรวจสอบยอดจำหน่ายสินค้าแต่ละแผนกในแต่ละวันได้ ใช้ควบคุมการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานหรือธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและควบคุมได้สะดวกในการตรวจสอบ สร้างภาพพจน์ให้กับองค์การและสามารถกระตุ้นความต้องการของลูกค้าได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาเงินสดอย่างปลอดภัย ยิ่งเครื่องบันทึกเงินสดนั้นยังมีความถูกต้องของข้อมูลและความเป็นระเบียบ มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกหรือผู้มิได้รับอนุญาตมาใช้เครื่องบันทึกเงินสดได้